دین شناسی

ماه خدا
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳۱
 

                                        بسم الله الرحمن الرحیم

 قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم ):«...قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکة والرحمة والمغفره رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)در جمعه آخر ماه شعبان در بال ماه مبارک رمضان خطبه ای ایراد فرمودند

که در آن از اهمیت این ماه مبارک سخن به میان آوردند از آن جمله فرمودند :« همانا ماه خدا به استقبال شما    می آید  ماهی با برکت ورحمت وآمرزش گناهان ...ماهی که شبش بهترین شبها وروزش بهترین روزها ولحضات آن ...خوابیدن در این ماه عبادت ونفس کشیدن در آن ثواب تسبیح دارد  وخواندن یک آیه قرآن در آن ثواب یک ختم قرآن را دارد ... همۀ بندگان ، در ماه رمضان به میهمانی خدا دعوت شده اندومیهمان پروردگار هستند».

توصیه های آن حضرت، به مومنین در بارۀ ماه مبارک رمضان :

(1) =از خدا وند بخواهید که دلها ونیتهای شما را از صفات بد وگناهان پاک گرداند.

 (2) = توفیق روزه داری وتلاوت قرآن به شما عنایت فرماید.

(3) = وقتی که گرسنه ویا تشنه می شوید قیامت را به یاد آورید.

(4) = مستمندان وبینوایان را دریابیدودستگیری کنید .

(5) = کودکان خود را موردلطف قرار دهید.

 (6) = زبان خود را از نا گفتنیها باز کنید(مانند غیبت ودروغ وتهمت ...).

(7) = چشمهای خود را از دیدنیهای حرام نگاه دارید .

(8) = گوشهای خود را از شنیدنیهای حرام باز دارید.

 (9) = با یتیمان مهربانی کنید تا با یتیمان شما مهربانی کنند.

(10) =هنگام نماز دست خود را به دعا بردارید که مستجاب می شود.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

  خطبۀ امام جعفر صادق (سلام الله علیه ) در بارۀ روزه «روزه تنها خوردن وآشامیدن را ترک کردن نیست ، بلکه باید همراه با این امور باشد

 

 

  (1) =  زبان خود را از دروغ نگهدارید .

 (2) = چشمهای خود را از حرام بپوشانید.

(3)=با یکدیگر دعوا نکنید.

(4) = از حسد بپرهیزید.

(5)= غیبت یکدیگر را روامدارید.

06) =ازقیل وقال کناره گیری واز بحث ومجادله بپرهیزید.

 (7) =قسم نخورید هرچند راست باشد.

(8) = از دشنام وفحاشی بپرهیزید.

 (9) به کسی ظلم  وستم نکنید.

(10)= بی خردی مکنید ودلتنگ نشوید.»   

 

 

 در پایان کلامی از رسالۀ حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه )    

   «مسلما در اجتماعی که مردم با این شرائط روزه بگیرند واز این گناهان دوری کنند جرائم وجنایات کم شده وروح صلح وصفا و راستی وامانت جایگزین آن می شود وجامعه اصلاح می شود. هدف روزه ، یکی سلامتی وتقوی ، پرورش اراده ، تزکیه نفس ، تصفیه اخلاق از عادتهای بد وصفات نا پسنددر ماه مبارک رمضان است »

 

 

 

 

 

 

  بسم الله الرحمن الرحیم

 

رمضان ماه خدا        می باشد                   ماه   قرآن ودعا   می باشد

مستجاب است در این ماه دعا                    پس بخواهید حوائج زخدا

در رحمت به همه باشد      باز                 پس بیا توبه نما خود را ساز

از بزرگان بنما       تو      اکرام                 کودکان را بده هم تو انعام

احترام از پدر ومادر          کن                  این سفارش زخدا باور کن

کن تو رفتار به اخلاق        نکو                  هم به فرزند وکنیز    و بانو

صله بنما وبرس بر          ارحام                   هم نوازش بنما از       ایتام

دیده از آنچه حرام است   بپوش                  باز دار آنچه گناه است بکوش

التماس دعا

در فوائد روزه

  (1) =دَری از بهشت به نام َریّان برای روزه داران است .

(2) = روزه زکات بدن وسپری در مقابل عذاب درقیامت است .

(3) =بوی دهان روزه دار بوی عطر ومشک است .

 (4) = روزه موجب سلامتی بدن می شود .

(5) = خواب روزه دار عبادت ، نَفَََس اوذکر ودعای او مستجاب است .

(6)= روزه دار به خدا نزدیک ووسوسه از سینۀ او پاک می شود.

 (7) = روزه باعث آسانی سَکَرات مرگ می شود.

(8) =از گناهان بیرون می رود .

 (9)= روزه در زمستان غنیمتی بی رنج است .

خداوند فرموده : روزه برای من است  وخودم پاداش آن هستم .

برگرفته شده از روایات


 
 
شناخت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) طول عمر قسمت سوم
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٠
 

                                    بسم الله الرحمن الرحیم

گرچه تنها همین واقعۀ اصحاب کهف برای اثبات مدعا کفایت می کند اما شواهد قرآنی دیگری هم درمقام هست که موید این معنا می باشد که بطور اجمال به آن اشاره می شود.

داستان حضرت یونس (علی نبینا وآله وعلیه السلام )در شکم ماهی

قال الله تبارک وتعالی فی محکم کتابه : «فلولاانه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون»سورۀ صافات آیات /143/144

=« واگر از تسبیح کنندگان نبود. تاروز قیامت در شکم ماهی می ماند ».

نکاتی چند که ازاین آیه می توان استفاده نمود :

این که اگر او از تسبح کنندگان نبوددر روزقیامت در شکم ماهی باقی می ماند چنین استفاده می شود که اگر ارادومشیت الهی به امری تعلق بگیرد میتواند یک ماهی را تا روز قیامت زنده نگه بدارد ویک موجود زنده را در شکم خودزنده نگه داشته تا روزقیامت .

گرچه این مطلب با کلمۀ لو بیان شده است ولو درمواردی استعمال می شود که فرض محال است اما این فرض محال مربوط به تسبح نکردن حضرت یونس(علی نبینا وآله وعلیه السلام ) میباشد نه درزنده بودن او در شکم ماهی در روز قیامت به بیان دیگر فرضمحال در تسبح نکردن است اما این که آیا یک چنین قابلیتی برای یک موجودجاندارممکن است یا خیر از این آیه استفاده می شودکه امکان این معناهست وموجب هیچ گونه امتناع ومحالی نیست .

واین که بعضی از مفسرین درمقام توجیه برآمده اندوبعضی برای مسئله سه صورت فرض کرده واحتمال داده اندباید گفت که نیازی به توجیه نیست وآیه گویای معنای ظاهری است.

کلام مفسران در صور مفروضه

نخست این که:هردوزنده می ماندندویونس(ع)به صورت یک زندانی تا روزقیامت در شکم ماهی محبوس بود .این ازظاهر آیه استفاده می شود.

دوم این که:یونس (ع)از دنیا می رفت وماهی به صورت قبرستان سیار او زنده می ماند!

سوم این که :یونس(ع)وماهی هردو میمردندوشکم ماهی قبر یونس (ع) می شد وزمین قبر ماهی ،او در دل ماهی وماهی در دل زمین تا روز رستاخیز دفن می شدند.

در تفسیر نمونه بعد از بیان این سه نظر چنین می فرماید :

«آیۀ مورد بحث دلیل برهیچ یک از اقوال نمی تواند باشد ، ولی آیات متعددی که می گوید : در پایان دنیا همه می میرند ، نشان می دهد که زنده ماندن یونس (ع)یا زنده ماندن ماهی تا روز قیامت ممکن نیست لذااز میان این تفسیرهای سه گانه تفسیر سوم نزدیک تر به نظر می رسد .سپس در پایان به این نکته اشاره می کنند که این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر، کنایه از مدت طولانی باشد ، یعنی تا مدتی طولانی در این زندان باقی می ماند، چنان که این تعبیر را در موارد مشابه آن نیز می گویندکه : تا قیامت باید در انتظار فلان مطلب بمانی»

.پایان کلام تفسیر نمونه ج /19 ص/175

واما آن چه که مفسرین را بر آن داشته تا مسئله را این گونه مطرح نمایند عدم توجه به فلسفۀاین بیان نورانی است این که همه می میرند قابل انکار نیست اما کلام در این معناست که اگر خداوند تبارک وتعالی بخواهد یک موجودرا برای یک سری از مصالح زنده بداردآیا می تواندیانه ؟آن ازمحالات عقلی است وممتنع است یاازنظر عقلی امتناع ندارد ومشیت الهی به این تعلق گرفته که همه بمیرند کلام درقدرت الهی است خداوند فعال ما یشاء است انجام ندادن غیر از عدم قدرت بر انجام است وبینهما بون بعید  ومضافا براینکه انتخاب صورت سوم را در تفسیر به عنوان این احتمال نزدیکتر به نظر می رسد، بسیار بعید است؛ زیرا اگرمردن در شکم ماهی وبعد مردن خودماهی منظورباشد چه ثمره ای بر آن مترتب می باشد وچه آثاری بر آن بار می شود چه فرقی بین مردن در شکم ماهی ومردن در بستر است تا این احتمال رادر ذهن ما تقویت کند  آنچه که این معنا را تقویت می کند واعجاز به حساب می آید در بطن ماهی بودن ودرک حبس در آن فضا وزنده ماندن هردو می باشد وچه مانعی عقلی وچه امتناعی در کارهست تا ما این معنا را رد کرده واین احتمالی که هیچ اثری بر آن مترتب نیست را ترجیح دهیم واین نکته فراموش نشودکه خداوند متعال در مقام بیان مجازت این مطلب را بیان می فرمایدکه اگرهردوبمیرند دیگر مجازات از این طریق معنایی ندارد مجازات تا وقتی محقق می باشد که هم ماهی زنده باشد وهم یونسی که در شکم ماهی به سر می برد .وبااین بیان جواب وباطل بودن  صورت دوم تفسیرهم که ماهی به صورت قبرستان سیار برای او بود روشن شد چون بعد از مردن دیگر بودن او در شکم ماهی یا هر جای دیگر فرقی نمی کند وعنوان مجازات برآن صدق نمی کند

وباز این که درآخر این احتمال را تقویت کردن که مراد کنایه از مدت طولانی است کلام خدارا با کلام عوام واصطلاحات ضرب المثلی مقایسه نمودن هیچ مناسبتی نداردواگرکمی دقت شوداین معنا روشن می شود که بیان نورانی کلام الله تبارک وتعالی انگیزۀوالائی را به همراه دارد که باضرب المثلها قابل مقایسه نیست ودر یک کلمه قیاس مع الفارق است با کمی تأمل در مقام بهترین تفسیر در مقام همان صورت اول است که هردو زنده می ماندند ویونس (ع) به صورت یک زندانی تا روز قیامت در شکم ماهی محبوس بود. 

اما بیان این آیه در این مقام برای این معنا بودکه اگر ارادۀ الهی تعلق بگیرد می تواند یک ماهی را تا روز قیامت زنده نگه بدارد ویک انسان را هم در شکم ماهی زنده نگه داشته وقهرا اگراین چنین امری ممکن شد پس در نتیجه یک انسان کامل یعنی حجة الله الاعظم  یگانه منجی عالم بشریت که بیمنه رزق الوری وبوجوده ثبتت الارض والسماءمی باشداگرهرقدرعمر آن حضرت طولانی شود هیچگونه محالی را به همراه ندارد البته این مطلب  به عنوان موید در مقام ذکر شد والا مسئلۀ طول عمر آن حضرت درواقعۀ اصحاب کهف ثابت است ونیازی به دلیل دیگرندارد.


 
 
شناخت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)طول عمر(قسمت دوم)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٦
 

 

                                 بسم الله الرحمن الرحیم

آن گونه که از آیات قرآن استفاده می شوداصحاب کهف به مدت(309 ) سال خوابیند وزمانی که از خواب بیدار شدند براین باور بودند که گویا یک شب بیشتر نخوابیده اند ودر خود احساس گرسنگی کردند ویکی از آنها به طرف شهر روانه شد تا آذوقه ونانی تهیه کند وقتی که سکه هایی را که به همراه داشت را در اختیار فروشنده قرار داد آنها متوجه شدند که این سکه برای سه قرن قبل می باشد وبا پی گری متوجه شدند که اینها اصحاب کهف هستند که در سیصد سال قبل در غار آرمیده بوده اند.

نکته ای که در این واقعه باید بیشترمورد تأمل ودقت قرار گیرد این معناست که آنها در این مدت زنده بودند در عین حال زمان در آنها اثر نکرده بوده است ولذا ابتدا باور نکردند که سیصدونه سال خواب بوده اند چون هیچ گونه تغییری نه در چهره ونه دروجود خوداحساس نکرده واین واقعه ایست که در طول تاریخ یک بار اتفاق افتاده وآن را خداوند متعال در قرآن ذکر کرده تا پاسخی باشد برای این سوال  که آیا می شودیک انسان عمری طولانی داشته باشد بدون آن زمان در او اثر کند و پیرشود.

لذا مسئلۀطول عمر امام زمان محدودیتی در آن نیست  البته ما امید واریم که هر چه زودتر آن حضرت ظهورکند اما اگر هر قدر هم ظهورحضرت به تأخیر بیفتد  با این بیان دیگر مشکلی ایجاد نمی شودودر هر زمان ولو بعد از یک میلیون سال هم اگرظهورکند باز مانند یک انسان چهل ساله می باشد همان گونه که زمان در اصحاب کهف اثرنکرد وبا این که سیصد ونه سال زنده بودند ودر خواب به سر می بردند وبعد از این مدت مدید باز جوان بودند بدون آن که زمان در آنها اثر کرده باشدهمین گونه است دربارۀ امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به این معنا که زمان در او اثر نمی کندواز اسم آن حضرت این معنا استفاده می شود  منتهافرقی که بین اصحاب کهف وآن حضرت است این است که اصحاب کهف از این که زمان در آنها اثر نکرده است نقشی نداشته اند بخلاف مولالنا بقیةالله الاعظم ارواحنا له الفداه که خداوند متعال این قدرت را به خودآن حضرت داده است واو صاحب الزمان است و امام زمان است نه امام زمانهاکه فرق است بین این دومعنا .

البته این واقعه اصحاب کهف پیامهای دیگری هم دارد که باید در جای خود  موردتأمل وتدبر ودقت قرار گیرد اما چون کلام درمقام طول عمراست به این معنا اشاره

می شود.


 
 
شناخت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف )طول عمر قسمت اول
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۳
 

                                 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین  ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین

 اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلی ابائه فی هذه الساعه وفی کل ساعة ولیاوحافظاوقائدا وناصراودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا

در باره امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف مطالب زیادی هست که باید به آن اشاره شود .ازآن جمله است

شناخت

اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ظللت عن دینی اللهم لاتمتنی میتةجاهلیة

پروردگارا !خودت رابه من بشناسان پس اگرتورانشناسم پیامبرت را نشناختم خدایا پیامبرت را به من بشناسان که اگر او را نشناسم حجت تورا نشناسم بارالها حجتت را به من بشناسان که اگر او را نشناسم گمراه از دین شده ام خدایا مرابه مرگ جاهلیت نمیران .

طول عمر

یکی ازشبهاتی که از دیر باز منکران مهدویت مطرح نموده اند مسئلۀ طول عمر امام است به این بیان چگونه ممکن است بیش از هزار سال  انسان عمر کند ؟

بعضی از این سوال این گونه پاسخ داده اند که در طول تاریخ بوده اند کسانی که بیش از هزار سال عمر کرده اند که از آن جمله می توان به عمرحضرت نوح(علی نبینا وآله وعلیه السلام )  که حدود هزار سال عمر کرد وطبق آیۀ کریمه /950سال دوران رسالتش بوده است وهمچنین حضرت لقمان (ع) که چهار هزار سال عمر کرد و...

البته این پاسخ نمی تواند جامع باشد زیرا ما بر این باوریم که حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هرقدرعمرکنند وقت ظهور چهرۀ ایشان مانند یک شخص حدود چهل ساله است در حالی که حضرات نوح ولقمان که حدود هزاروچهار هزار سال عمر کردند چهرۀ آنها هزار ساله وچهار هزارساله بوده است لذا برای اثبات طول عمر حضرت نیازی به مطرح کردن ومقایسه نمودن با انبیاء سلف نمی باشد .

قبل از هربیانی شایدذکر این نکته لازم باشد که :

اولا =داستانهایی که در قرآن ذکر شده است هر کدام دارای پیامی است که یا بیانگرمسائل اعتقادی است ویا برای عبرت است ویا پاسخ برای شبهاتی است که ممکن است برای افراد پیدا شود ...

ثانیا =در آن جایی که در مقام بیان بعضی از حقایق وبیانگر بعضی ازمسائل اعتقادی است چه بسا بعضی ازوقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده فقط یک باربوده است واتفاق آن واقعه برای روشن شدن یک مطلب ویک معنا بوده است زیرا هدف نشان دادن قدرت الهی است واز آن جمله همین واقعۀ اصحاب کهف است که درطول تاریخ تکرار نشده است ودر زمان غیبت حضرت برای کسانی که اهل بصیرت هستند ودارای عقل سلیم می باشند حجت قاطعه است و راهگشابرای  دفع شبهاتی که ممکن است دشمنان القا ء کنند می باشد .