دین شناسی

مقام ومنزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها ) سیرۀ عملی (17) اهمیت حجاب (2)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳٠
 

    بسم الله الرحمن الرحیم   

  اهمیت حجاب از نظر اسلام :

     یکى از مسائلى که در اسلام از اهمیت خاصى بر خوردار است مسئله حجاب است ولذا صدیقه طاهره ( سلام اللهعلیها)به

این مسئله اهمیت زیادى مى ‏دادند همان گونه که از سیره آن حضرت استفاده مى‏ شود واز روایاتى که در این مقوله از

حضرت ذکر شده است ؛همه حکایت از اهمیت این معنا مى‏کند.

     استعمار ومسئله حجاب :

     بعداز آنى که استعمارگران فهمیدند که مسلمانان داراى سرمایه هاى زیادى ‏از قبیل نفت

و...مى‏باشند؛به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند بر این منابع عظیم دست پیدا کنند باید مردم را

مستعمرۀ ‏خود قرار دهند ولذا براى این که بهتر بتوانند به اهداف خود برسند براین شدند که با

فرهنگ اسلام آشنا شوند ولذاآمدند از نزدیک با فرهنگ اسلام آشنا شدند ومتوجه این معنا شدند

که باوجود اسلام ناب محمدى ( صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله)نمى‏توانند به اهداف خود برسند واز طرفى قادر نبودند تا

مردم را از اسلام جدا کنند ولذا بر این شدند که ابتدا مسائلى که موجب بیدارى مردم مى‏باشد

واجازه نمى‏دهد تا کسى برآنها مسّلط شده وآنهار ا مستعمره خود قرار دهد را از مسلمین

بگیرند؛بعداز تحقیقاتى که در این زمینه بعمل آوردند به این نتیجه رسیدند که با از بین بردن یک

عّده از مسائل اعتقادى ومذهبى که در اسلام مى ‏باشد آنها مى‏توانند به اهداف خود برسند، در

این زمینه امام خمینى ( قدس‏ سره) مطالبى را بیان داشتند که دراین جا ذکر مى‏شود.

     «...اینها از طول مدتى که شاید قریب سیصد سال است در این مملکت راه پیدا کردند ؛ همه

چیز این ممالک را؛خصوصا آنهایى که مورد اهمیت است خیلى براى آنها، مثل ایران ؛ مطالعه

کرده‏ اند.هر چه ما داریم؛ از دارائى هاى زیر زمینى واز دارائى ‏هاى روى زمینى واز چیزهایى که در

رقاى (پیشرفت‏ وترقى) یک کشور دخالت دارد مثل فرهنگ، اقتصاد، وامثال ذلک، اینها مطالعه

کرده‏ اند ومطالعاتشان بیشتر از ماست، اینها در آن وقتى که این وسائل نقلیه فعلى نبوده است،

مى‏ آمدند ودر ایران با کاروانها راه مى‏افتادند، سوار شتر مى ‏شدند وگردش مى ‏کردند، اطراف ایران

وتمام بیابان هایى که در ایران بود مطالعه مى ‏کردند وجاهایى که احتمال ذخایر بود عکس بردارى

مى‏ کردند ؛ کشف مى‏کردند وهمه این چیزهایى که ما در زیر زمین داریم،آنها بهتر از ما مطّلعند ،در

مسائل فرهنگى وسیاسى هم آنها مطالعات فراوان دارند...

    بعد از تحقیقاتى که به عمل آوردند به این نتیجه رسیدند که با وجود سرمایه هایى چون ؛ قرآن ومسجد وحج ونماز

ووحدت وروحانیت وعزادارى وحجاب و...نمى‏توانند به مقاصد استعمارى خود برسند ولذا براین شدند تااین سرمایه

هاى مسلمین راازآنها بگیرند تا بهتر بتوانند به اهداف خود برسند .