دین شناسی

مقام ومنزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها (سیرۀ عملی (27) وصیت نامه(2)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱
 

         بسم الله الرحمن الرحیم    

امادربخش دیگر آن که مربوط به خود آن حضرت مى‏شود وامرى خصوصى وشخصى است ؛دیده مى‏شود که

آنچنان مصائب ومشکلات وزجرها وزخمهاو...را پنهان داشته است که حتى حاضر نبودندکه همسرشان ؛مولاویار

مظلومان هم از زجرهائى که بر او وارد شده است با خبر شوند ولذا در وصیت نامه توصیه نموده ‏اند به اینکه:« شب مرا

غسل بده وشب حنوط کن وشب کفن کن...»!با اینکه در آن زمان برقى نبوده وامکانات کم بوده است واز طرفى آن گونه

که از اخبار استفاده مى‏شود حضرت در روز به شهادت رسیدند ؛ چه امرى موجب شده تا اینکه حضرت وصیت به

غسل در شب نمودند ؟آنهم‏ از زیر پیراهن؟  البته از زیر پیراهن غسل دادن مستحب است ودر این امر روایاتى وارد شده

است که اگر شوهر بخواهد همسر خود را غسل بدهد بهتر است از زیر لباس غسل دهد ،اما اینکه مقید فرمودند به

شب ؛مطلبى است که على الظاهراحتمال آن مى ‏رود که حضرت خواسته تاریکى شب مانع باشد از دیدن آن صورت

رنجور!زیرااگرتنها بدن آن حضرت یعنى (سینه وپهلوى)آن حضرت مجروح بود ؛ لباس آنرا پوشانده بود وشب در

پوشش آن دخیل نبود ؛ آما آنى که تاریکى شب آن را مى‏پوشاند صورت است واین خود مى‏تواند بهترین دلیل براى

این باشد که صورت حضرت در اثر سیلى کبود بوده است ومؤید این معناخوابیدن آن حضرت در حال احتضار به پهلو

مى‏ باشد. درحالى که در روایات آمده است وفقهاء بااستنادبه روایات بیان داشته ‏اند که

 :«مسلمانى راکه محتضر است یعنى در حال جان دادن مى‏باشد مرد باشد یا زن ،بزرگ باشد یا

کوچک ،باید به پشت بخوابانندبه طورى که کف پاهایش به طرف قبله باشد واگر خواباندن او

کاملاًبه این طورممکن نیست بنا بر احتیاط واجب تا اندازه اى که ممکن است باید به این دستور

عمل کنند وچنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد به قصد احتیاط اورا روبه قبله

بنشانندواگر آن هم نشود،او را به پهلوى راست یا به پهلوى چب رو به قبله بخوابانند.