دین شناسی

بمناسبت شهادت امام محمد تقی الجواد (سلام الله علیه ) قسمت دوم( وجدان)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳
 
  •  

         بسم الله الرحمن الرحیم

قال ابوجعفر محمد بن علی التقی الجواد :

« المومن یحتاج الی ثلاث خصال، توفیق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ینصحه»

خصلت دوم

واعظ درونی؛نفس لوامه  یا وجدان

دومین خصلتی را که حضرت به آن اشاره فرمودند ،داشتن واعظ درونی که  به آن نفس لوامه یا وجدان می گویند .

تمام انسانها از این نعمت الهی برخوردار هستنداماکسانیکه تقوا ندارندبه تدریجاین سرمایه را از دست میدهند وبه بیانی دیگر  اگر کسی بخواهدازاین نعمت الهی بهره مند باشدوبرای او باقی بماندلازمه اش این است که تقوا را پیشه کند زیرا آفت این خصلت، گناه ومعصیت است اگرانسان مرتکب گناه بشود در اثرتکرار گناه واعظ درونی ووجدان او از بین می رودبه عنوان مثال اگر یک سنگ منقوشی را در معرض عبورومرورافراد قرار دهند هر قدر هم که آن سنک ، سخت ومحکم باشد در اثر راه رفتن روی آن ، نقش های روی آن محو می شود ،اما اگر خواسته باشند نقش های برجسته ونوشته های روی سنگ آسیبی نبیند لازمه اش این است که ازرفت وآمد وپا گذاشتن روی آن جلوگیری کنند در غیر این صورت در اثر راه رفتن روی آن سائیده می شودحال مسئلۀ وجدان هم همین حکم را دارد اگرکسی بخواهد از این خصلت بهره مند باشد بایداز او مراقبت کند وتنها نیرویی که می تواند آن را حفظ کندداشتن تقوامی باشد؛زیرا انسانی که تقوا ندارد در اثر ارتکاب گناه ومعصیت دیگر برای آن وجدانی باقی نمی ماند،مانند کسانی که در اثر خوردن مال حرام دیگربی تفاوت به حق الناس می شوند ویا در اثر غیبت کردن ودروغ گفتن و...دیگربرایشان وجدانی باقی نمی ماند لذا از کلام درر بار امام نهم حضرت امام محمد تقی الجواد (سلام الله علیه )این گونه استفاده می شود که با ید تقوا را پیشه کند تا از این خصلت بهره مند بشود .