دین شناسی

وحدت در اندیشه امام (ره)و مقام معظم رهبری
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٤
 

 

نظر به اینکه استعمارگران از زمانی که فهمیدند، کشورهای اسلامی دارای منابع اقتصادی زیادی هستند، برآن شدندتا راهی برای رسیدن به آن منابع پیدا کنند ،لذا ابتدا از نزدیک آمدند تا با فرهنگ مردم آشنا شوند.از آن جائی که فرهنگ مردم ، اسلام بودومردم پیرو دین مبین اسلام بودند ، بر آن شدندتا با فرهنگ اسلام مقابله کنندوآن احکامی را که د اسلام ، موجب بیداری مسلمین می باشد وجلوی نفوذ استعمارگران را می گیرد از بین ببرندتا به راحتی بتوانندبه اهداف خودشان که در واقع بردن ثروت است ، برسند ؛در این راستا به این نتیجه رسیدندکه با وجودبعضی از مسائل اسلامی نمی توانندبه اهداف خود دست پیدا کنند، لذا تمام سعی وکوشش خودشان را متوجه به این معنا کردندتا آن ارزشهای اسلامی را که مانع رسیدن به اهدافشان بود برداند.

          آن ارزشهایی که از اهمیت بیشتری بر خوردار بودندوبه عبارتی دیگر :ارزشهایی که موجب بیداری مسلمین بود وبا وجود آن نمی توانستندبه اهداف خودشان برسندولازم دیدند که با آن مقابله کنند عبارتنداز:

وحدت بین مسلمین

 

اولین اقدام آنها ، تجزیه کشور اسلامی به کشورهای اسلامی بود

بیان مطلب

تا قبل از آمدن استعمار گران به منطقه مسئله ای به عنوان کشورهای اسلامی وجود نداشت اولیت اقدامی که انجام دادنداین بود که کشور اسلامی را به کشورهای اسلامی تغییر دارند واین امر را در رأس امور قرار دادند ؛ زیرا برای ایجاد اختلاف باید شکاف در بین ملتها ایجاد می کردند واین شکاف را از این طریق ایجاد نموده وبا این عمل توانستند ضربات سهمگینی را بر پیکر مسلمین وارد کنند که از آن جمله تفرقه وجادایی بین مردم وتضعیف قدرت دولت اسلامی و...

           البته این اولین اقدام بود ، وبه این مقدار اکتفا نکرده بلکه این مقدمه ای برای اهداف استعماری شان به شمار می رود، لذا نه تنها کشورهای اسلامی به وجود آوردند بلکه سعی کردند که دولتهای آن کشورها از وابستگان و مزدوران خودشان باشند واز آن جایی که جهان را دو قطبی کرده بودند که این خود باز از نقشه های خود شان به حساب می رفت

(به گفته استاد شهید مرتضی مطهری ) :

«دوقطب شرق وغرب مانند دولبه تیز قیچی می مانند ، گرچه در ظاهر در مقابل هم قرار دارند اما در واقع یک عمل را انجام می دهند وآن کسی که از این ابزار استفاده می کند یک نفر است دو لبه تیغ در ظاهر با هم بر خورد دارند اما این حرکت در راستای یک تصمیم صورت می پذیرد » در واقع دوقطبی بودن  یک حرکت نمادین برای تجزیه وجدایی بین ملتها ودر نتیجه رسیدن به اهداف چپاولگری می باشد.»

لذا بعد از آنی که توانستند کشورهای اسلامی ایجاد کنند، بر آن شدند که هر مملکتی را با کشور هم جوار خود در گیر کنند ولذا دوکشور همسایه هر کدام ازطرف یک ابر قدرت حمایت می شدند گروهی وابسته به شرق وگروهی وابسته به غرب خود را وانمود می کردند تا این خود منشأ اختلاف ونزاع ودر گیری بین دو کشور ودر نتیجه بین دو ملت باشد تا این اختلافات باعث بروز جنگ وخونریزی بین دو ملت باشد وهر گز اجازه ندادند که دو کشور هم جوار با مسالمت با یکدیگر در ارتباط باشند .

به این هم اکتفا نکرده در داخل کشورهای ایجاد شده اختلاف قومی وقبیله ای را ایجاد کرده وفرهنگ نا سیونا لیستی را در بین اقوام زنده کردند به گونه ای که در یک مملکت اسلامی مانند ایران که دارای اقوام مختلفی هست بین قبایل اختلاف ایجاد نمودند به طور مثال بین کرد ولر وترک وفارس وبلوچ وعرب... که هر کدام دارای یک زبان ویک فرهنگ خاص بومی بودند اختلاف ایجاد نموده وفرهنگ جاهلیت را درجامعه رواج دادند واقوام وطوایف را در مقابل یک دیگر قرار دادند .

باز هم به این مقدار قانع نشدند وآمدند در بین خود اقوام هم اختلاف درونی ایجاد نمودند وشهرهایی که در کنار هم بودند واز یک فرهنگ ویک زبان بر خوردار بودند آنها را با القاء مسائلی خاص از هم جدا کرده به طوری که دو شهر هم جوار وهمسایه را نسبت به یک دیگر بدبین کردند به گونه ای که نسبت به یک دیگر احساس دشمنی دا شتند .

باز به این هم بسنده نکردند حتی در داخل شهر ها وروستا ها اختلاف به وجود آوردند به صورت اختلافات محلی که محله بالا با محله پایین همیشه در گیر بوده ومشکل داشتندو...

باز استعمار به این اندازه هم اکتفا نکرد حتی سعی بر آن کرد که بین طوائف هم اختلاف ایجاد کند وتوانست این اختلاف را حتی در بین خانواده ها ایجاد کند بطوری که بین برادران هم شکاف ایجاد نمود و...

لذا حضرت  امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) متوجه این توطئه دشمنان اسلام شدند واز قبل از پیروزی انقلاب در فکر مبارزه با توطئه ای که به فرموده ایشان قدمت سیصد ساله داشت را بر آن شدند که با بیداری مردم از بین ببرند ولذا نسبت به این مسئله اهتمام ورزیدند ودر آخر برای از بین بردن این اختلاف تلاش نمودند .

ابتدا با بیان  توطئه هایی که دشمنان برای ایجاد اختلاف در بین مسلمین بوجود آورده بودند مردم را  آگاه نمودندو از این طریق افکار عمومی را نسبت به سیاستهای استعمارگران روشن نمودند ونقشه های آنها را تبیین کردند که به بعضی از آن بیانات اشاره می شود:

کلام امام (ره)

«...در سیصد سال پیش از این که خارجی ها راه یافتند به اینجا ومطالعات کردندوهمه چیز را بررسی کردند، روحیه مردم را بر رسی کردند، زمین ها را بررسی کردند. باشتر رفتند بیابان های ما را بر رسی کردندکه چه دارد وچه ندارد ؛ تاریخ را ببینید بیشتر اینهاآمدند،رفتند-آن وقتی که اتومبیل واینها نبوده است با شتر رفتند تمام این بیا با ن هایی بی آب وعلف را گردش کردندومطالعه در آن کردند، مطالعه در روحیه همه این مملکت واشخاصی که در این مملکت ، یعنی طوایفی که در این مملکت هست ؛ از بلوچ گرفته تا عرض می کنم" کرد" گرفته تا" لر" گرفته . همه را مطالعه کرده اند که چه جوری می شود این ها را نگهشان داشت به حال عقب ماندگی واینها را قانع کرد  به این که یک وقت انقلاب نکنند؛ از آن وقت تا حالا ما زیر سلطه امریکا واروپا هستیم ؛ اولش اروپا بوده وانگلستان بوده واینها وبعدش هم حالا امریکاآمده است در کار ، که بدتر از آنهاست شوروی وامریکا هر کس از یک طرف ،خوب اینها می خواهند مخازن ما را ببرند، همه چیز ما را ، می خواهند از بین ببرند، استفاده کنند وما را به یک حال عقب مانده، بی چهره نگه دارند خوب چه بکنند؟مطالعه کرده اند به این نتیجه رسیده اند که باید اینها را از هم جدا کرد، خیلی مسائل اینها دارند، خیلی مسائل دارند باید به واسطه همین (مسائل)مسلمین را اول از هم جدا بکنندکه این عراق و این ایران واین افغانستان وآن پاکستان واین چه وآن چه ،ابنها از هم جدا تا هرکدام با دیگری جنگ بکند. خوب این یک راه، فرجه ای است برای این که اینها به خودشان مشغول باشند ونتوانند اینها با هم مجتمع بشوند که مقابل  ابر قدر تها بایستند...»

صحیفه نور جلد 4 /ص 239در سال 1357 در جمع دانشجویان وایرانیان مقیم خارج درپاریس (نوفل لوشاتو)

در جای دیگر خطر قومیت گرایی را که استعمار گران روی آن برنامه ریزی کرده بودند را به شدت مورد حمله قرار دادند:

«...ما سالهای طولانی است که دنبال این هستیم که مسلمین را با هم ، هم قدم وهم کلام ومجتمع کنیم؛ برای این که تمام گرفتاریهایی که مسلمین دارند و به دست قدرتهای اجنبی؛  آنهایی که       می خواهند از بلاد مسلمین بهره گیری کنند، آنهایی که می خواهند ذخایر مسلمین را ببرند، آنهایی که می خواهند دولتهای اسلامی رادر زیر یوغ سلطنت خودشان قرار بدهند، اینها کوشش کرده اند خودشان وعمالشان به اینکه تفرقه بین مسلمین ایجاد کنند.

این کلام خبیث ، همان کلامی است که آنهامی خواهند که عرب را یک طرف قرار بدهند وهمه مسلمین راطرف دیگر؛ فقط عرب مسلم است ، پاکستانی مسلم نیست ؟ایرانی مسلم نیست؟عرب ، عرب مسلم واقعی است ؟!...این همان معنایی است که ابر قدرتها می خواهندکه قشرها را ازهم جدا کنند، عرب را از غیر عرب جدا کنند، عرب را در یک طرف قرار بدهند وعجم را در یک طرف دیگر. در بین خود عرب هم می خواهندکه طوایف مختلف را از هم جدا کنندودر بین عجم هم که سایر مسلمین هستندمی خواهندکه اینها را از هم جدا کنند؛ اینها مأمور این هستند، محمد رضا مأمور این معنا بود که اینها را از هم جدا کند. »صحیفه حج /ج 1 ص/ 65

البته امام (ره) بعد از پیروزی انقلاب بیشترین سعی خود را در ایجاد وحدت در بین مسلمین نمودند وتنها به بیان مشکلات اکتفا ننمودند وبیشترین سعی خود را در ایجاد وحدت به کار بردند  وایجاد وخدت را در رأس مسائل فرهنگی وسیاسی قرار دادند  وعلاوه بر توصیه به دولتمردان وسفارش اکید در ایجاد وحدت ،سعی بر اقدامات عملی برای رسیدن به این سرمایه بزرگ از دست رفته اسلامی  نمودند که می توان مهمترین آن را در احیای نماز جمعه درسراسر کشور وروز قدس ومسئله برائت از مشرکین درحج نام برد.