دین شناسی

تجلیل از مقام مادر
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٤
 

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

تجلیل مادر ازدیدگاه اسلام

 هرزمان صحبت از تجلیل به میان می آید بی درنگ ذهنها متوجه مسائل مادی

می شود وتجلیل ها در خریدن یک کادو خلاصه میگردد وبه ابعاد معنوی کمتر توجه می شود  در حالی که اسلام بیشتر به معنویات تشویق می نماید ودر بارۀ تجلیلهای مادی هیچ گونه تشویقی نکرده وبه آن ارزشی نمی دهد زیرا تجلیل های مادی گرچه در ظاهربسیار شیرین جلوه میکند اما با دید وسیع وعمیق آفتهایی را به همراه دارد که از آن جمله است

 وقتی تجلیلها مادی شدوبه عنوان یک ارزش در آمد این جاست که برای بعضی از خانواده هامشکل ساز میشود رقابت ها ، چشم وهم چشمی ها ، توقعات ، اختلاف طبقات،و...اینها هرکدام بالنسبه به خود موجب دل شکستی ، حقارت ،شرمندگی ،حسادت ، وحسرت بردن ،و...ودر نتیجه رفتن آبرو دربعضی ازخانواده ها وباعث کم شدن علاقه در بین بعضی از همسران ،و.. هم چنین روی آوردن به مال حرام برای کسی که توان مالی ندارد ومشکلات بیشمار دیگری که از عوارض اینگونه رسومات پیدا می شود ولذا در اسلام هیچ وقت به این گونه تجلیلها بها داده نشده است واگر کسی با فرهنگ اسلام آشنا باشد میداند که اسلام همیشه ارزش را در امری قرار می دهد که تمام مردم توان انجام دادن آن را داشته باشند ولذا در بارۀ پدر ومادر آنی را که اسلام به آن سفارش نموده است احسان واحترام است ودر قرآن سفارش کرده «وبالوالدین احسانا»به پدر ومادر احسان کنید یا در روایت نبوی آمده است در پاسخ سائلی که پرسید چه کنم اگرخواسته باشم در بهشت را ببوسم ؟فرمودند: (قریب به این بیان )«پیشانی پدرت راوپای مادرت را ببوس گویا در بهشت را بوسیدی »باکمی تأمل در این معنا استفاده میشوددستورالعملی را که حضرت بیان فرمودند از نظر مادی بی ارزش است وقیمتی ندارد اما از نظر معنوی هم نمی توان برای او قیمتی را معین کرد؛قیمتی ندارد، به این معنا که بقدری این عمل ارزشمند است که نمیتوان برای آن قیمتی را معین کرد وپادادش خم شدن وپای مادر را بوسه زدن همان بوسیدن در بهشت است  

لازم به ذکر است که این بیان نه به این معناست که انسان از نظر مادی به آنها توجه نکند بلکه به عکس انسان نه تنها هرچه راکه آنها نیاز دارندباید برای آنها فراهم کند بلکه اگرتمام هستی واموال خودرا هم فدای آنها کند باز مطلوب است. اما کلام در رسوماتی است که به صورت یک فرهنگ در جامعه به وجود می آید

.والسلام