مقام ومنزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها (سیرۀعملی (21) استعمار ومسئلۀ حجاب (6)

  بسم الله الرحمن الرحیم

نقش حجاب در جامعه اسلامى :

     بعد از بیان تاریچه کوتاهى از نقشه دشمنان براى‏از بین بردن حجاب حال این سؤال مطرح است ؛

     چه خطرى ازحجاب ، استعمار گران را تهدید مى‏کند که براى از بین برد ن آن این گونه عمل کرده وبازهم ادامه داده

وعمل مى‏کنند؟

     با توجه به قوانین الهى ودستورات اسلام ؛ اهمیت حجاب روشن مى‏شود .

     بیان مطلب :

     باکمى تتّبع در احکام وقوانین اسلام این نکته معلوم مى‏شود که هدف ازارسال رسل وانزال کتب این است که ؛ مردم

راه به تقوى وپرهیز کارى دعوت کنند وآنها را از فسق وفجور وگناه باز دارند تا به درجات عالى راه پیدا کنند وبه مقام

"قرب الهى" برسند ولذا همه انبیاء واولیاء الهى در این امر اهتمام ورزیدند ومردم را به تقوى واجتناب از گناه دعوت

نمودند وبراى تحقق این هدف در این راستا در اسلام احکامى آمده است تامردم را به خداوند متعال نزدیک گرداند

واین احکام دراسلام ؛به صورت واجبات ومحرمات آمده است ولذا در انجام واجبات غالبا قید قرب الى اللّه باید

باشد، زیرا هدف نزدیک شدن به پروردگار متعال مى‏باشد ودر ترک محرمات هم؛ انگیزه وهدف نزدیک شدن به

خداوند تبارک وتعالى مى‏باشد .

     آنچه که انسان را از خداوند متعال دور مى‏کند گناه ومعصیت مى‏باشد وبعضى از گناهان نه تنها فرد عاصى وگنهکار

رااز سلک متقین خارج نموده واز خداوند متعال دور مى‏کند ؛بلکه موجب مى‏شود تا دیگران هم به گناه وادار شوند واز

سلک مؤمنین ومتقین بیرون رفته واز صراط مستقیم منحرف گردیده واز خداوند متعال دور شده وبه شیطان نزدیک

شوند و"بى حجابى " از آن جمله گناهانى است که جامعه اسلامى را به فساد مى‏کشاند ووقتى که فساد در جامعه رواج

پیدا کرد ؛غفلت جامعه رامى‏گیردوزمانى‏که مردم غافل شدنددیگربه دین ‏ومذهب توجه ‏ندارندوفقط ‏به دنیامى‏اندیشند

وبه آخرت فکر نمى‏کنند واین همان چیزى است که استعمارگران براى رسیدن به اهداف خودشان لازم دارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید