زیارت امامرضا (سلام الله علیه )از افضل شعائر

 

                          بسم الله الرحمن الرحیم

 اهمیت وجایگاه شعائر در اسلام 

قال الله تبارک وتعالی:«ومن یعظم شعا ئر الله فانها من تقوی القلوب لکم فیها منافع ...»سورۀحج آیۀ/32

 شعائر در اسلام از اهمیت بالائی بر خوردار است که به بعضی ازآن اشاره می شود

عبادت وانجام کارهای نیک  هر چه مخفی ترباشد بیشترمطلوب مگر در مواردی که ازشعائرمحسوب شود به عنوان مثال: نمازشب از امور عبادی است که لطف آن درپنهان بودن ازدید دیگران است اما همین نماز وقتی  عنوان فریضه پیدا می کند ازشعائر می شودولطف آن در آشکارا بودن است لذا در بارۀ اقامۀ فرائض سفارش شده است که آن راآشکارا برپا دارید وبه جماعت بخوانید ودر مسجد اقامه کنید وبرای هرکدام پاداش های بی شماری دراحادیث حضرات معصومین (سلام الله علیهم )آمده است .

نکتۀ دیگر  با این که انجام شعائر در معرض آفت بسیار خطرناکی مانند ریا می باشد مع الوصف سفارش در انجام شعائرومراقبت نمودن از این که دچارریا نشود .

بیان مطلب

ریا آفت بزرگی برای عبادات به شمار می رود به طوری که اگر دریک عمل عبادی مانند نمازیک آن ریا پیدا شودموجب بطلان آن نماز می شود چون ریاازشرک پیدا می شودکه در جای خود باید به آن اشاره شود  امابایدمومن تلاش کند وبا نفس خود مبارزه کند وشعائر را آن گونه که در اسلام سفارش شده استانجام دهد واجازه ندهد تا ریا در آن پیدا شودوبه زعم خودکه اگرمن این عمل را که از شعائراست انجام دهم ترس آن را دارم که ریا پیدا شود وبه این بهانه از انجام شعائر خودرا باز دارد وآن را ترک کند به طورمثال بگوید اگر به نمازجماعت در مسجد بروم ممکن است ریا بشودواین فریضه را در منزل بخواند که این کارصحیح نیست بلکه بایدبا نفس خودمبارزه کرده واجازه ندهد تا حالت ریا در او پیدا شود نه این که نمازجماعت که از شعائر است را ترک کند واین خودنمونه ای دیگر ازاهمیت شعائراست .

ادامه دارد

/ 0 نظر / 16 بازدید