مقام ومنزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) سیرۀ عملی (16)حجاب (1)

بسم الله الرحمن الرحیم

(3) =  حجاب حضرت فاط‏مه «سلام  الله علیها»:

     یکى دیگراز ویژگیهاى حضرت زهراء( سلام الله علیها)که هم از روایاتى که از آن حضرت به ما رسیده وهم از سیره آن حضرت

باید مورد توجه قرار بگیرد و مى‏تواند الگو وسر مشقى براى بانوان مؤمنه وپویندگان راه‏ آن حضرت بوده‏ باشد؛

:حجاب:  آن حضرت است ؛

     وقال النبّى«صلى ‏الله‏ علیه‏ و‏آله» لها «سلام الله علیها»: «اىّ شى ء خیر للمرأة؟» قالت: ان لا ترى رجلاً ولا یراها رجل...»

    پیامبر گرامى اسلام (صلى‏ الله‏ علیه‏ و‏آله)ازفاطمه (سلام الله علیها) سؤال فرمودند: که بهترین چیز براى زن چیست؟ درپاسخ فرمودند: نه او مردى را ببیند ونه مردى اورا ببیند!

     یکى ‏از نکاتى که باید مورد توجه قرار بگیرداین است که: کلامى راکه مى فرمودنداز روى هوى وشعارنبوده

‏است؛

بلکه به آن واقف بودند و عمل مى‏کردند واز آن جائى که همیشه بهترین راعمل مى‏کردند وحتى ترک اولى هم

نمى‏کردند ؛ نتیجه گرفته مى‏شود که حضرت به این کلامى که فرموده‏ اند خود عمل نموده‏ اند ؛ واگر کسى بگوید مگر

مى‏شود که اومردى را نبیند ویا مردى اورا نبیند؟ در جواب باید گفته شود که اگر این امر از محالات بود مقام حضرت

بالاتر ازاین است که توصیه به یک امر محالى داشته باشد ودر نتیجه معلوم مى ‏شود که حضرت به این کلامى که

فرمودند عمل کرده‏ اند .

     ومؤّید این معنا ؛ روایتى است که بیانگر سیره آن حضرت مى‏باشد ؛

     نوادر راوندى: باسناده عن موسى بن جعفر، ( علیه‏ السلام)عن آبائه( علیهم ‏السلام)قال:قال على( علیه‏ السلام)

استأذن اعمى على فاطمة ( علیهاالسلام)فحجبته، فقال رسول اللّه ( صلى‏ الله‏ علیه ‏و‏آله)لها: لما حجبتیه وهو لا یراک ؟فقالت

( علیهاالسلام): ان لم یکن یرانى ؛ فانّى اراه وهو یشّم الّریح، فقال رسول اللّه ( صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله)اشهدانّک بضعة منّى .

    موسى‏بن جعفر(علیه‏ السلام)ازپدرانش (علیهم ‏السلام) نقل فرمودنداز على (علیه‏ السلام):که شخص نابینائى‏اجازه‏ گرفت

تابرفاطمه( علیهاالسلام)داخل شود ؛ پس آن حضرت خودش رااز آن عاجز ونابینا پو شانید ؛ رسول اللّه ( صلى‏ الله‏ علیه ‏و‏آله)به ایشان

فرمودند: براى چه خودت را پوشانیدى در حالى که او تورا نمى‏بیند؟ حضرت زهراء ( علیهاالسلام)عرضه داشتند: اگر او مرا

نمى‏بیند ولى من اورا مى‏بینم ومشام او بوى رامى فهمد! بعد رسول اللّه ( صلى‏الله‏ علیه‏ و‏آله)فرمودند: شهادت مى‏دهم به تحقیق که

تو پاره تن من هستى .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید