شرح فرازی از وصیت نامه ...(قسمت 13) چرا ابوذر تبعید می شود ؟


                     بسم الله الرحمن الرحیم

جرا ابوذر تبعید می شود ؟    

تنها جرم این صحابى رسول اللّه«صلى‏ الله ‏علیه‏ و‏آله» ،

بیان امر بمعروف ونهى از منکر بوده است .

     بتحقیق مى ‏توان گفت :یگانه علت این که عثمان ابوذر را تبعید کرد، حق گویى وصراحت بیان او بوده است .

     یک روز که ابوذر مریض بود،به عصا تکیه کرده به نزد عثمان آمد، دید صد هزار درهم جلوى عثمان وجمعیتى هم اطرافش نشسته ، انتظار دارند این مال را میانشان قسمت کند .

     ابوذر: این چه مالى است ازکجااست و مصرفش چیست ؟

     عثمان: این صد هزاردرهم است از محلى آورده ‏اند، منتظرم همین مقدارهم بر آن افزوده شود تا بعدچه تصمیم بگیرم .

     ابوذر:صد هزار درهم بیشتر است یا چهار دینار؟

     عثمان: البته صد هزار درهم .

     ابوذر: یاددارى شبى با تو خدمت پیامبر«صلى ‏الله‏ علیه و‏آله» شرفیاب شدیم، حضرت بحّدى محزون و غمناک بود که جواب سلام درستى بما نداد، روز بعد خدمتش رسیدیم اورا خوشحال وخندان یافتیم ،گفتیم پدر ومادرمان بقر بانت، دیشب ، شما راچنان محزون دیدیم وامروز چنین خندان ؟فرمود:«آرى، دیشب چهار دینارازبیت المال مسلمین پیش من بود که تقسیم نکرده بودم

مى‏ ترسیدم اجَلم فرا رسدواین مال نزد من تلف شود، اما امروز به مصرف رسیده خوشوقتم» .

     عثمان رو بطرف کعب الاحبارنموده وگفت :کسی که زکات مالش را داده باشد بعد از آن چیزى بر او واجب است ؟کعب گفت: نه ؛ اگراز یک خشت طلا ویک خشت نقره (خانه بسازد)براوچیزى نیست .

     ابوذرعصارا بلند کرد وبر سر "کعب "بکوبید وگفت :«اى پسر یهودى تراچه رسد تا در احکام مسلمین نظر دهى، گفتار خدا مقدم بر گفته تو است، خدا فرموده :«والذین یکنزون الّذهب والفّضه ولا ینفقونهافى سبیل اللّه فبشّرهم بعذاب الیم »:«به آنانکه طلا ونقره را ذخیره مى‏کنند ودر راه خدا انفاق وبخشش نمى‏کنند بعذاب وشکنجه سختى مژ ده دهید» .

     عثمان :«ابوذر؛پیر وخرف شده‏ اى! عقلت را از دست داده‏ اى، اگر بخاطر مصاحبت پیغمبر ( صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله) نبود ترا

مى ‏کشتم» .

     ابوذر:« دوستم ،پیامبر خدا( صلى ‏الله‏ علیه‏ و‏آله) به من خبر داده که نمى‏ توانید مرابفریبید ونه مرا بکشید! اماعقلم آن قدر باقى است تا خبرى را که از پیامبر الهى حفظ داشته باشم ».

     عثمان: از پیامبر چه شنیدى ؟

     ابوذر:«از پیامبر شنیدم فرمود:« هرگاه خاندان ابى العاص به سى نفر برسند، مال خدارا مفت خود دانند وقرآن راوسیله مکر وفریب وبندگان رابردگان خود پندارند».

     عثمان :«اى‏ گروه یاران محمد!  هیچ یک از شما این خبر را از پیامبر شنیده است» ؟همه گفتند: نه .

  عثمان :«على رابخوانید».على ( علیه‏ السلام) آمد.عثمان گفت:« یاابالحسن! ببین این مرد کّذاب چه مى ‏گوید »:

     على ( علیه‏ السلام)فرمود:«این چنین مگو؛ زیراازپیامبر( صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله) شنیدم که فرمود :«آسمان سایه نیفکند وزمین حمل نکرد مردى را که از ابوذر راستگوتر باشد».همه گفتند:« ابوذر راستگو است واین مطلب رادرباره ‏وى ازپیامبرشنیده‏ ایم».[1]

 

[1]-پیغمبرویاران جلد اول ص 56 نقل ازاعیان ص

/ 0 نظر / 17 بازدید