مقام ومنزلت حضرت فاطمه (س) سیره عملی (8)آیا شاغل بودن برای بانوان ارزش است ؟

                 بسم الله الرحمن الرحیم

 

     (2)پول و ثروت در جامعه کنونى ارزش واقعى پیدا کرده است وبراى به دست آوردن چنین ارزشى ؛همه باید تلاش کنند تا به آن برسند وهر چه ثروت بیشتر ؛ ارزش زیادتر مى‏شود !

     شاید کسانى که به دنبال در آمد وکسب مال هستند از بیان این مطلب خود دارى کنند ،اما عملاً اگر کسى تأمل درمطلب داشته باشد به خوبى مى‏ یابد که در اکثر موارد انگیزه وهدف براى همین امر است، مضافا بر اینکه در جامعه کنونى دیده

مى ‏شود که براى پول وثروت چه ارزش والائى قائل هستند ،

      حال قبل از بیان هر مطلبى ابتدا باید دید که از نظر اسلام ارزش واقعى چیست ؟وثروت چه نوع ارزشى دارد؟

      لذا لازم است درابتدا تبیین ارزش واقعى بشود وبعد در باره جایگاه وارزش ثروت در اسلام ؛ حقایقى بیان شود.

     اهمیت شناخت ارزش واقعى :

     اگر در جامعه اسلامى ارزش واقعى جایگاه خود را پیدا کند بسیارى از مسائل حل مى‏شود .

بیان مطلب :

      وقتى که یک مسئله ‏اى در جامعه به عنوان یک ارزش واقعى قلمداد شد؛ مردم براى به دست آوردن آن از هیچ کوششى دریغ ندارند، زیرا هدف رسیدن به آن ارزش واقعى است ولذااگر در یک جامعه ارزش اعتبارى یا اضافى ویاموقّت بخواهد به عنوان ارزش واقعى شناخته شود وجایگزین ارزش واقعى شود آن وقت است که فاجعه به بار مى‏ آیدکه به نمونه‏ اى از آن اشاره مى‏شود:

     به عنوان مثال: اگر در جامعه‏ اى پول وثروت به عنوان ارزش واقعى به حساب آید؛همه مردم براى به دست آوردن آن کوشش مى‏کنند ولذا از آن جائى که همه مردم استعداد ثروتمند شدن را ندارند ازاین جهت کسانى که نمى ‏توانند به

ثروت از راه مشروع راه پیدا کنند براى به دست آوردن آن از هیچ امرى دریغ ندارند واگر پاى بند به دین وشریعت نباشند دست به هر گونه جنایت مى‏ زنند وهرگونه ظلمى را مرتکب مى‏شوند چون هدف وسیله را توجیه مى‏ کند وهدف ثروت است .

     واماکسانى که متشرع باشند ونخواهند از راه حرام مالى را به دست بیاورند ویاکسى قدرت آن را نداشته باشد ،در خود احساس حقارت مى ‏کند، زیرا وقتى ثروت ارزش واقعى شد؛ کسانى که از آن محرومند در خود احساس حقارت

مى‏ کنند ولذادراسلام ثروت؛ هیچ گاه به عنوان ارزش واقعى به حساب نیامده است .

   

/ 0 نظر / 14 بازدید