تجلی اخلاص اهل بیت (علیهم السلام در اطعام مساکین (سورۀ انسان)

                                بسم الله الرحمن الرحیم

«ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا  انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا »

روز 25ذی حجه مصادف است با روزنزول سورۀ "انسان "

درحق اهل بیت (سلام الله علیهم ) به جهت آن که سه روز روزه گرفتند وافطار خود را به مسکین ویتیم واسیر  دادند وبا آب افطار نمودند

نکته ای که در این آیه قابل توجه می باشد واز فضائل اهل بیت به شمار می رود این معناست که در آیه آمده است که «انما نطعمکم لوجه الله »

اخلاص کامل در اطعام

"انما" با این بیان تمام گزینه هاوانگیزه های محتمل  به جز وجه الله ورضایت الهی را خارج می کند حتی خواستۀ نفس .

اعمالی را که انسان انجام می دهد ممکن استاهداف واغراض مختلفی را در نظر داشته باشد  به این بیان چه بسا انگیزه برای پاداش باشدویا برای خود نمائی باشد ویا برای منتگذاشتن باشد ویا برای تشکر نمودن ومهمتر از تمام اینها برای دل خووخواهش نفسانی باشد که در هیچیک از این انگیزهها خواست ورضای خداوند متعال وجود ندارد ولذااگر هر یک از این انگیزه هادر انجام کار خیری باشد ارزش معنوی وپاداش اخروی به همراه نخواهد داشت چون تمام اینها از امیال نفسانی وحب نفس  سر چشمه می گیرد  تنهاعملی  پسندیده استکهبرای رضای خدا باشد چه بسا بعضی از اعمال برای رضای خدا انجام می گیرد اما در کنار آن انگیزه های ذکر شده هم در کنار آن به چشم می خورد کهدر این صورت هرمقدار از اهداف نفسانی در آن شکل بگیرد نا خالصی عمل بیشتر می شود لذابهترین عمل آن عملی است که با اخلاص کامل صورت بگیرد به فرمودۀ امیرالمومنین علی بن ابی طالب «افضل العمل ما اخلص فیه» بهترین عمل، آن عملی است که همراه با اخلاص باشد از این آیه استفاده می شود که در این اطعام اخلاص کامل بوده  به این معنا که هیچ نا خالصی در آن وجود نداشته  است ؛حتی خواستۀ دل

بیان مطلب

هستند کسانی که دستگیری از بیچارگان می کنند در حالی که هیچ دینی ندارند وتنها به خاطر خواستۀ دل خودشان به آن کار خیر اقدام می کنند مانند کفاری که چهبسا  به فقرا کمک می کنند  فقط به خاطر دل خودشان نه به خاطرپاداش  اما آنچه که موجب امتیاز این اطعام اهل بیت است ؛ بی توجهی به هرانگیزهای حتی دل خود وتنها فقط برای رضای خدا انجام دادن استکه این بالاترین درجه اخلاص است که از این آیه استفاده می شود ولذا درآیه از کلمه حصر استفاده شده است "انما" که با این بیان تمام گزینه هاوانگیزه های محتمل  به جز وجه الله ورضایت الهی را خارج می کند حتی خواستۀ نفس

/ 0 نظر / 14 بازدید