شناخت ارزش ها

      بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت ارزش ها   

واما علومى که مربوط به امور دنیوى ومادى وطبیعى و...مى‏ باشد ؛مى ‏توان آنهاراارزشهاى اضافى نامید ،زیرا کارآیى این علوم هر جند براى بشر مفید است وزمینه آسایش ورفاه را براى مردم فراهم مى ‏کند ویک پزشک جان انسان را نجات مى ‏دهد وعلوم دیگر هر کدام زمینه خوبى را براى زندگى مرفّه فراهم مى ‏کنند ولى تمام این ارزشها دائره سودمندیش در این عالم یعنى دنیاى خود ومردم است امابراى عالم پس از مرگ هیچ ارزشى ندارد ؛ به این معنا این علم وصنعتى که تحول عظیمى در زندگى مردم ایجاد نموده واین دانشمندانى که توانسته ‏اند باعلومى که

آموخته ‏اند زندگى مردم را متحوّل کنند وامکانات رفاهى ساخته ودر اختیار مردم قرار بد هند در زمینه‏ هاى مختلف اعم از ارتباطات و... اما قدرت وارزش کار آنها تا روزى است که بشرى در این عالم وجود داشته باشد ؛ اما براى عالم پس از

مرگ دیگر این علم  براى بشر مفید نیست ؛حتى براى آن کسى که مخترع آن بوده است،به بیان دیگر در روز قیامت نه نیاز ى به پزشک ونه نیازى به مهندس ونه... وکسى که تمام عمر خود را فقط در راه تحصیل این گونه علوم صرف کرده

باشد وبه علوم دینى (خداشناسى ومعاد واحکام الهى )آشنائى نداشته باشد ؛گر چه از نظر علوم مادى به بالاترین درجات آن رسیده باشد اما پس از مرگ با یک فرد

بى سواد یکسان است وعلم ودانش او براى عالم آخرت سودىندارد ،در قیامت نه احتیاجى به پزشک ونه نیازى به مهندس مى ‏باشد ولذا ارزش واقعى ندارد بلکه ارزش آن موقت ومحدود به عالم ماده است وبیان شد که ارزش واقعى آن است که همه مردم بتوانند آن را تحصیل کنند درحالى که عده خاصّى هستند که از قدرت فکرى خوبى برخوردارند ویا حافظه خوبى دارند ومى توانند ویا توانسته ‏اند اختراعات ویااکتشافات خاصى را داشته با شند اما بیشتر مردم از داشتن چنین استعدادى بر خوردار نیستند،البته اختلاف در داشتن

ذوقها وسلیقه ‏ها؛ خود از موهبتهاى الهى است که هر کسى از یک روحیه واستعداد خاصى بر خوردار است تا زندگى مردم با همکارى در رشته ‏هاى مختلف اداره شود به عنوان مثال اگر همه مردم از نبوغ فکرى بر خور دار بودند همه مردم در فکر کسب علم ودانش بودند ودیگر کسى حاضر نبودکارهاى دیگرى که مورد نیاز مردم وجامعه مى ‏باشد را انجام دهد و زندگى براى مردم مختل مى ‏شد اما استعدادهاى مختلف موجب شده تا هر کسى شغلى را در پیش گرفته تا نیاز جامعه بر آورده شود. 

/ 0 نظر / 20 بازدید