مقام ومنزلت حضرت فاطمه (س) سیرۀ عملی (4) نفقه در اسلام آیا شاغل بودن برای زن ارز

 

                           بسم الله الرحمن الرحیم   

  (2)- نفقه در اسلام:

      نفقه در هر حال بر مرد واجب شده است و در هیچ موردى نفقه بر زن واجب نمى‏شود،به عنوان مثال اگر یک زنى داراى ثروت کافى باشد بقدرى که نیاز به نفقه شوهر نداشته باشد باز بر شوهر واجب است که نفقه او راپرداخت نماید

حتى  اگر براى مدتى به هر دلیلى نفقه راپرداخت نکرده باشد ؛ مى‏تواند از همسر خود مطالبه نماید واین حق ّاوست،

امادر هیچ موردى خرج ونفقه مرد، به گردن همسر او نمى‏باشد حتى اگر شوهر از نظر مالى در مضیقه وتنگنا قرار گرفته باشد، بازهم  بر همسر او واجب نیست تا او را تأمین کند، در این موضوع با دیگران فرقى ندارد،البته مى تواند به عنوان صدقه

وانفاق به او کمک کند واز او دستگیرى نماید اما حّقى به گردن او ندارد،وهم چنین در مورد پدر وفرزند ؛اگر پدر ندارد پسر مکلّف است تا خرج پدر را به عهده بگیرد واگر پسر نیازمند ومحتاج است ؛پدر مکلف است تا خرج او رابه عهده بگیرد ،اما در هیچ موردى خرج پدر را به عهده د ختر قرار نداده‏ اند وهیچ تبصره وقیدى در مسئله ذکر نشده است، به این معنا اگر همسر مایل به کار کردن نباشد یا توان کار نداشته باشد در آن صورت بر شوهر واجب است تا نفقه اورا بپردازد، به طور کلى، چه زن شاغل باشد یا نباشد؛ توان کار داشته باشد یا نداشته باشد؛ ثروتمند باشد یا نباشد؛ فرقى

نمى‏کند بر شوهر واجب است تا خرج او را تأمین کند ونفقه اورا پرداخت نماید واین خود بیانگر این معنا ست که

اسلام مایل نیست تا زنان براى کسب معاش تلاش کنند.

/ 0 نظر / 17 بازدید